Aporty do spółek osobowych i kapitałowych

Aporty aktywów do spółek osobowych lub kapitałowych są jednym z elementów prowadzenia biznesu lub zarządzania majątkiem osobistym.

Mogą być też wykorzystywane dla celów optymalizacji podatkowej, chociaż w ciągu ostatnich lat możliwości takiego działania są ograniczane przez ustawodawcę.

Pomagamy spółkom i osobom indywidualnym podjąć decyzję dotyczącą aportu, zrozumieć i przewidzieć skutki podatkowe z nim związane dla podmiotu wnoszącego aport oraz spółki, która aport otrzymuje.

Naświetlamy również potencjalne możliwości tzw. „wyjścia” z inwestycji (np. sprzedaży albo umorzenia udziałów wydanych w zamian za aport) oraz związane z tym konsekwencje podatkowe.

Łączenia, podziały, likwidacja przedsiębiorstw

Trudne warunki rynkowe niejednokrotnie dyktują potrzebę konsolidacji przedsiębiorstw lub części działalności przez nie prowadzonej.

Zdarza się również, że konieczna jest likwidacja spółki. W naszym doradztwie podkreślam, że teoretycznie łączenia (fuzje) spółek powinny być neutralne podatkowo.

Warto jednak pamiętać, że aby tak było, muszą być spełnione warunki przewidziane w ustawach podatkowych.

Przy podziale spółek, duże znaczenie ma kwalifikacja majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Likwidacja spółek może skutkować koniecznością zapłaty podatków przez likwidowaną spółkę lub jej wspólników, ale z drugiej strony może być również wykorzystana do planowania podatkowego, podobnie jak umorzenie udziałów.

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

t

 

Przekształcenia działalności gospodarczej

Wielu przedsiębiorców działa w ramach indywidualnej działalności gospodarczej lub spółek osobowych.

Wraz z rozrastaniem się biznesu, taka forma działalności może nie być wystarczająca, m.in. ze względu na odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania firmy.

Pomagamy przedsiębiorcom przy określeniu podatkowych konsekwencji przekształcenia ich formy biznesu oraz przy późniejszym wykorzystywaniu lub zbywaniu aktywów przekształconych firm oraz praw własności do przedsiębiorstwa (np. udziałów lub akcji).

Podatkowe zarządzanie majątkiem osobistym

Doradztwo obejmuje pomoc przy tworzeniu struktur, zarówno w Polsce jak i za granicą, umożliwiających bezpieczne i efektywne wykorzystywanie i zbywanie majątku.

Przedstawiam nie tylko rozwiązania najbardziej optymalne z punktu widzenia obciążeń podatkowych, ale również takie, które są stosowane dla np. zachowania i zabezpieczenia majątku w całości, przy umożliwieniu korzystania z niego przez wyznaczone osoby.

Zapewniam także, aby były spełnione obowiązki sprawozdawcze (np. do NBP) dotyczące majątku położonego poza Polską.

Podatki międzynarodowe

Pomagam osobom indywidualnym i spółkom tworzyć międzynarodowe struktury podatkowe.

Doradzamy nie tylko w najważniejszych kwestiach dotyczących podatków w danym kraju, ale również w zakresie opodatkowania dystrybucji majątku lub wypłaty dochodu tzw. podatkami u źródła.

Rekomenduję, jakie wymogi należy spełnić, aby w pełni korzystać z traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania i z postanowień dyrektyw unijnych implementowanych do prawa lokalnego (w tym Polskiego).

Pomagam spełnić formalności w urzędach podatkowych polskich i zagranicznych.Doradztwo transakcyjne

Przy zawieraniu transakcji, warto nie tylko mieć dobrego prawnika, który pomoże w negocjacjach oraz przygotuje dokumenty.

Ważny jest także udział wyspecjalizowanego księgowego, ponieważ określone elementy transakcji lub podejmowane w jej ramach czynności, mogą wywoływać konsekwencje podatkowe, nie zawsze korzystne dla stron lub jednej z nich.

W praktyce nasza kadra uczestniczyła niejednokrotnie w negocjacjach i weryfikowalny pod kątem podatkowym projekty dokumentacji transakcji. Teraz wykorzystuję to doświadczenie do prowadzenia spraw Klientów.

Spadki i darowizny

Otrzymanie spadku i darowizny od osób z najbliższej rodziny może być zwolnione z opodatkowania, jeżeli zostaną spełnione określone warunki.
Wykorzystywanie darowanych lub odziedziczonych aktywów albo ich sprzedaż wiąże się jednak z różnymi konsekwencjami podatkowymi, o których obdarowani lub spadkobiercy często nie mają pełnej wiedzy.

Szczególne trudne zagadnienia powstają m.in. przy nabyciu i dalszym prowadzeniu przedsiębiorstwa spadkodawcy lub darczyńcy.

Posiadamy duże praktyczne doświadczenie w powyższym zakresie, naszym Klientom zwracamy uwagę nie tylko na regulacje wiążące się z koniecznością zapłaty podatków, ale także na możliwości oszczędności podatkowych związanych z wykorzystaniem lub zbywaniem otrzymanego majątku.

Kontrole oraz postępowania administracyjne i sądowe

Doradzamy przy opracowaniu strategii działania w kontroli podatkowej lub skarbowej, a także postępowaniu podatkowym, a następnie sądowym pierwszej i drugiej instancji.

Informujemy Klientów o ich prawach i obowiązkach, występuję jako pełnomocnik, przygotowujemy pisma procesowe (np. wyjaśnienia, odwołania, skargi sądowe).

Pomagamy również w uzyskaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, dzięki którym można uzyskać potwierdzenie konsekwencji podatkowych planowanych lub już dokonanych czynności.

 • Lex Conseil

  W ramach zawieranych umów reprezentujemy naszych Klientów przed Organami Skarbowymi jako Pełnomocnicy.

  Kontakt

Schematy wynagradzania

Przygotowujemy dla firm lub ich kadry zarządzającej schematy wynagradzania, pozwalające na optymalizację podatków osobistych i składek na ubezpieczenie społeczne.

Doradzamy, jakie wymogi muszą być spełnione, aby wybrane rozwiązanie nie zostało zakwestionowane przez organy podatkowe.

Weryfikujemy dokumentację w tym zakresie.

Bieżące doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe nie stanowi specjalizacji, ale jest nieodzowne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Doradzamy Klientom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów i wątpliwości, które mogą dotyczyć jakiegokolwiek rodzaju podatku związanego z ich działalnością.

Chociaż największe doświadczenie, posiadamy w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych, oferuję również pełen zakres usług w podatku VAT.

W celu zagwarantowania najwyższej jakości porad w powyższym zakresie, korzystam z konsultacji zaprzyjaźnionych doradców podatkowych.

 

 • Pomagamy w uruchomieniu działalności gospodarczej:

  - doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności (osoba fizyczna czy spółka), pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, przygotujemy projekt umowy,

  - sporządzamy wnioski o wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  sporządzamy wnioski do Urzędu Skarbowego

  Cennik Kontakt
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe, podatkowe i ZUS:

  sprawdzamy kompletność i prawidłowość zapisów weryfikujemy prawidłowość rozliczeń, sporządzamy korekty podatkowe

  porządkujemy i rozliczamy rozrachunki przygotowujemy i wysyłamy wezwania do zapłaty i monity.

  Cennik Kontakt
 • Lex Conseil

  Prowadzimy:

  - księgi rachunkowe
  - podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  - ewidencje podatkowe ryczałtu
  ewidencjonowanego
  - rejestry zakupu i sprzedaży VAT

  Cennik Kontakt